Formelt er DLE sitt arbeid forankra i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med føljande forskrifter.

 • Forskrift om elektriske lågspenningsanlegg.
 • Forskrift om elektrisk utstyr.
 • Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarleg område.
 • Forskrift om registrering av verksemder som prosjekterer, utfører og vedlikeheld elektriske anlegg.
 • Forskrift om kvalifikasjonar for elektrofagfolk.
 • Forskrift om sikkerheit ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
 • Forskrift om utstyr og sikkerheitssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område.
 • Forskrift om bruk og vedlikehald av elektromedisinsk utstyr.
 • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.
 • Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlege atmosfærar.
 • For alle verksemder gjeld i tillegg Forskrift om Systematisk Helse,Miljø og sikkerheitsarbeid.

Internkontroll

 • Alle verksemder er pålagt å ha eige internkontrollsystem som omfattar mellom anna dei elektriskeinstallasjonane og det elektriske utstyret.
 • Internkontrollsystemet skal skriftleg dokumentera:
  Kva mål verksemda har for helse, miljø og tryggleik.
  Korleis verksemda er organisert, korleis ansvar og oppgåver innafor HMS er fordelt.
  Kartlegging og vurdering av risiko (brev, rapportar, måleresultat og liknande).
  Kva som skal gjerast, kor tid/ofte og av kven (handlingsplan).
  Rutinar for handtering av feil og manglar.
  Korleis HMS-rutinane vert evaluerte for å sikra at de fungerer etter føremålet.
 • Internkontrollsystemet skal tilpassast verksemdas storleik og virkeområde.

Sjekkliste for eigenkontroll

Dette kan du kontrollera sjølv:

 • Inntakssikringane er som oftast montert der jordkabel eller luftlinje kjem inn i bygningen.
 • Inntakssikringane skal ikkje vera unormalt varme.
 • Spenningsførande delar ved inntak skal vera skjerma mot tilfeldig berøring.
 • Sikringar i sikringsskåpet skal ikkje vera unormalt varme.
 • Dersom sikringen ofte koplar ut, tyder dette på at det er for stor belastning på denne kursen.
 • Kontroller at skrusikringar er godt tilskrudde.
 • Det skal ikkje oppbevarast brennbart materiale eller uvedkommande ting i sikringsskåpet.
 • Spenningsførande delar i sikringsskåpet skal vera skjerma mot tilfeldig berøring.
 • Kontroller at varmeomnar ikkje er dekka til av gardiner eller andre gjenstandar.
 • Kontroller at veggomnar er godt festa.
 • Kontroller at tørkestativ eller klessnor ikkje er plassert nærare omn enn den avstanden som er påstempla omnar på bad og vaskerom.
 • Kontroller at det ikkje er brukt større lyspærer enn det som er påstempla lysutstyret.
 • Kontroller at sengelampar og varmeomnar på barnerom er skikkeleg festa til veggen.
 • Kontroller at TV-apparatet er avslått med brytaren når det ikkje er i bruk.
 • Kontroller at støpslet til kaffitraktar, brødristar, vasskokar er teke ut etter bruk.
 • Kontroller at kokeplater på komfyren alltid vert slått av etter bruk.
 • Sjå etter at det ikkje er synlege feil og manglar på installasjonar og utstyr.
 • Bruk aldri vaskemaskin og tørketrommel utan tilsyn.
 • Unngå utstrakt bruk av skøyteleidning.
 • Elektrisk utstyr som vrt brukt utandørs skal alltid tilkoplast jorda stikkontakt.
 • Utan forvarsel kan ulykker ramma deg og dine næraste. Montering av jordfeilbrytar og overspenningsvern er ei god forsikring for å sikra bustaden mot brann og berøringsfare.
 • Jordfeilbrytaren og overspenningsvernet vert montert i sikringsskåpet. Den koplar ut straumen om det oppstår ein jordfeil.

Dersom det vert avdekka feil eller mangel på det elektriske anlegget, må desse utbetrast av installatør. Me anbefaler å ta ein «Elsjekk» av den elektriske installasjonen kvart 10-12 år, ta kontakt med elektroinstallatør for å avtale dette.