Varsel om tvangsmulkt provoserar

Kilde: Europower

NVE-logo[1].jpg

Mandag varslet NVE at 87 nettselskap risikerer tvangsmulkt for manglende daglig rapportering av måleverdier til Elhub. Dette provoserer flere av selskapene, ikke minst sjefen i Distriktsenergi.

- Nettselskapene og systemleverandørene jobber på spreng for at Elhuben skal få korrekte verdier hver dag. Samtidig er nettselskapene i stor grad satt sjakk matt i påvente av bistand fra systemleverandørene. Tvangsbøter fra NVE virker derfor kun provoserende og fører ikke til noe annet enn frustrasjon, sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.

Som Europower tidligere har omtalt har NVE vedtatt tvangsbøter på mellom 1000 til 5000 per dag, og ilegges nettselskapene som ikke etterlever krav til daglig rapportering mellom 26. april og 31. mai. Det er både store og små selskap blant de som nå varsles om tvangsmulkt.

Misbruk av bøter

images[6].jpg

Distriktsenergi mener at dette er misbruk av bøteinstituttet. Europower har også vært i kontakt med andre som mener det ikke treffer rett når nettselskapene tvinges med bøter. Årsaken er at de fleste ikke kan gjøre så mye for å sette fortgang i arbeidet fordi flaskehalsen ligger hos systemleverandørene.

- Tilbakemeldingene vi får er gjennomgående at dette ikke fører til noe som helst bortsett fra frustrerte netteiere. Etter vår oppfatning bør NVE Elhuben og bransjen for øvrig ha samme mål om at elhuben skal fungere etter intensjonen. Et slikt varsel om tvangsmulkt fra NVE her oppleves ikke som om man trekker i samme retning, sier Lockert i en kommentar til Europower.

I en undersøkelse Distriktsenergi gjennomførte i midten av mars, svarer nettselskapene gjennomgående at de står på for fullt, men at flaskehalsen for å få rettet eventuelle feil henger på manglede oppfølging av systemleverandørene. 

- Etter dialog med NVE opplevde vi det slik at dette også var NVEs virkelighetsoppfatning av situasjonen. NVE innrømmer da også i pressemeldingen at «det har vært utfordrende for nettselskapene å nå de kravene som er satt». Det at man da bruker bøteinstituttet mot nettselskapene er mer enn underlig. Vi tror ikke at systemleverandørene på noen måte jobber fortere om nettselskapene eventuelt må betale bøter. Dette kunne NVE spart seg, er Lockerts klare respons på til NVE.

- Tror du nettselskapene kommer i mål og unngår mulkt?

- Hvorvidt alle vil komme i mål og unngå tvangsmulkt avhenger av om systemleverandørene klarer å levere og det avhenger av at NVE tar en ny runde på hva de anser som avvik, sier Lockert.

ELHUB

Kva er Elhub?

elhub.png

Elhub er ein nøytral datahub som vil handtere all måledata og marknadsprosessar i den norske kraftmarknaden. Det vil vera standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling som vil føra til at alle marknadsaktørar kun treng å forholde seg til ein part. Elhub vil bidra til effektiv distribusjon av måleverdiar med høg kvalitet og utnytting av det teknologiske potensialet som ligg i AMS, både for nettselskap, leverandørar og sluttkundar. Elhub bidreg til eit tydlegare skilje mellom kva oppgåver straumselskapa har, og kva du framleis må kontakte nettselskapet for å løyse.

Skal du flytte, bestille, seie opp eller endre e-post eller telefonnummer, må du no kontakte straumleverandøren din. Det er straumleverandøren som skal ta hand om alle prosessar knytt til bestilling og oppseiing – dei skal og melde ifrå til netteigaren din.

Det er straumleverandøren som skal sørge for at oppdateringar i kontaktinformasjonen din blir meldt vidare til Elhub – slik at andre aktørar får korrekt informasjon derifrå.

Det er òg komme ei løysing for deg som sluttbrukar(privatkunde eller bedriftskunde) som heiter Elhub Web Plugin. Dette er ei løysing der ein kan logga seg inn via min side hjå kraftleverandøren, og sjå måleverdiar og anna informasjon om målepunktet. Trykk her for meir informasjon om Elhub Web Plugin.