Distriktsenergi med kronikk i Nationen

Kilde: Distriktenergi.no

Forventar at NVE og Regjeringa går for likare nettleige.

knut lockert.PNG

Knut Lockert - Dagleg leiar i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no.

-I dag er det adressen din som er den viktigste faktoren når størrelsen på nettleien settes. Det er urettferdig og det gagner ikke kraftsystemet. Nå forventer Distriktsenergi at Regjeringen innfører likere nettleie i tråd med løftene i Granavolden-plattformen.

Det skriv Distriktsenergi sin daglege leiar Knut Lockert i ein kronikk i Nationen.

I Granavolden-plattforma seier Regjeringa at den vil «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett», og no forventar og krever Distriktsenergi at Regjeringa står ved denne formuleringa.

KrF spelar ei nøkkelrolle

«Olje- og energidepartementet har bedt NVE legge fram alternative muligheter for likere nettleie innen 1. oktober i år. Et paradoks er det jo at KrF som fremste talsmann for likere nettleie i Norge hadde flertall på Stortinget for dette, før de gikk inn i regjeringen med Høyre, Venstre og Frp. Flertallet i Stortinget ble på mange måter byttet mot en passus i regjeringserklæringen. På den bakgrunn vet vi at KrF, som talsmann for likere nettleie i regjeringen, legger mye på vektskålen for at statsråden og regjeringen leverer på dette punktet. Distriktsenergi forventer at forslaget som blir lagt fram gir en reell og rettferdig utjevning av nettleien», skriv Lockert.

Urimeleg og urettferdig

Lockert og Distriktsenergi meinar at det er «urimelig og urettferdig» at det er so mykje høgare nettleige i Sogn og Fjordane, som flyte over av kraft, enn i Oslo der det knapt produserast kraft.

«Fem av de ti selskapene med høyest nettleie i Norge ligger i Sogn og Fjordane. Det er underlig, når man bor i Sogn- og Fjordane og ser at kraftproduksjonen går for fullt og fossene flommer over, og samtidig vet at landets dyreste nettleie finnes i nettopp dette området. De har jo mer enn kraft nok, og det er kort vei å transportere denne til husveggen. Likevel betaler sogningene mest i nettleie. Samtidig sitter man i Oslo nesten uten å produsere kraft og med lange avstander til produksjonskilden, med den billigste tilgangen på strømmen. Det er ikke rart at det reageres i Sogn og Fjordane over dette. Dette er mer enn ett paradoks. Det er urimelig og urettferdig», skriv Lockert. Han meiner at «likere nettleie for alle er rettferdig, lett å forstå, og er god distriktspolitikk».

Effiktivitetsmodellen

Distriktenergi har i lengre tid sett på alternative modellar for likare nettleige. No har organisasjonen landa på ein god modell der samanhengen mellom selskapa sin effektivitet og nettleige blir svært viktig for størrelsen på nettleiga. Lockert seier at denne modellen er eit godt svar på myndigheitene sitt ønskje om å oppretthalde og forsterke nettselskapa sin innsats til å drive kostnadsfritt.

«Vi kaller den ‘effektivitetsmodellen’. I all sin enkelthet innebærer modellen at når selskapene er effektive, får de gjennomsnittstariffen ut til sine kunder. Er de mer effektive enn gjennomsnittet blir nettleien lavere, og er selskapet mindre effektive enn gjennomsnittet får kundene noe dyrere nettleie. Med en slik modell, vil alle energiverkene i Norge ha mulighet til å tilby kundene sine gjennomsnittstariffen i Norge uavhengig av hvor de er lokalisert, bare selskapet er effektivt nok. I dag er dette nærmest umulig, da det er antall kunder selskapene har å fordele regningen på, samt geografi og topografiske forhold, som i hovedsak avgjør størrelsen på nettleien hos kunden. Modellen utfordrer også nettselskapene i retning av å være så effektive som det er mulig i og med at dette er direkte avgjørende for regningen til kunden», skriv Lockert som lovar at Distriktsenergi vil jobbe aktivt heilt til NVE, regjeringen og Stortinget har vedteke likare nettleige i Noreg.

Jobbar aktivt for utjamning av nettleiga

Kjelde: Europower

Distriktsenergi er i samtaler med både OED og NVE for å få gjennomslag for sin nettleiemodell. Her er Knut Lockert i samtaler med NVE-sjef Kjetil Lund på distriktskonferansen i Rosendal i 05.06.19. Foto: Haakon Barstad

Distriktsenergi er i samtaler med både OED og NVE for å få gjennomslag for sin nettleiemodell. Her er Knut Lockert i samtaler med NVE-sjef Kjetil Lund på distriktskonferansen i Rosendal i 05.06.19. Foto: Haakon Barstad

Distriktsenergi posisjonerer seg for å få gjennom sin modell for utjevning av nettleien. Ifølge organisasjonen selv har de fått gehør både i OED og NVE.

Det kom frem under Knut Lockerts innlegg på årets Distriktsenergi-konferanse som pågår i Rosendal. Lockert er daglig leder i organisasjonen som har utjevning av nettleien som en kampsak.

Tidligere gikk Distriktsenergi inn for frimerke-prinsippet, altså at nettleien skal være identisk over hele landet. Det har de gått bort i fra siden motstanden er for stor.

– NVE er ikke superhappy med frimerke-prinsippet, departementet liker det ikke, statsråden vil ikke ha det, og deler av bransjen synes det er krevende. Grunnen er at de tror at hvis tariffen er den samme, vil nettselskapene lene seg tilbake og ikke tenke på effektiviteten, sa Lockert.

Som Europower har skrevet tidligere, har derfor Distriktsenergi i samarbeid med Pöyry lansert en helt ny modell for utjevning av nettleien. Den kaller de effektivitetsmodellen.

Helt i korte trekk innebærer effektivitetsmodellen at et selskap som er 100 prosent effektivt skal ha den gjennomsnittlige nettleien i Norge, mens selskaper som er mer effektiv får lavere nettleie. Selskaper som er mindre effektivt enn 100 prosent, må kreve høyere nettleie fra kundene.

– I all sin enkelthet og genialitet så er det rammen for modellen. Det er helt fantastisk, sa Lockert i dag.

Detaljer om hvordan modellen er bygd opp kan leses i Pöyry-rapporten.


  

– Ikke mulig med lav nettleie i dag

– Med denne modellen vil man, uansett hvor man driver et nettselskap, få gjennomsnittlig nettleie hvis man bare driver effektivt nok. Det er i dag ikke mulig mange steder. I dag kan du drive med 110 prosent effektivitet og likevel ha landets høyeste nettleie, sa Lockert.

I følge Lockert vil modellen gi en gjennomsnittlig nettleie på 26,9 øre/kWh før avgifter. Modellen gjelder foreløpig kun for privatkunder og mindre bedrifter.

– Større bedrifter og industrikunder må behandles litt annerledes, sa han.

I dag varierer nettleien i Norge mellom 21 og 64 øre/kWh. Med effektivitetsmodellen vil den laveste nettleie angivelig være 24 øre, og den høyeste 37 øre/kWh. 

– De som vil høste mest med denne modellen, er de nettselskapene som er effektive, men som i dag likevel har høy nettleie. Det vi synes er tiltalende med denne modellen er at det endelig vil bli sammenheng mellom den effektiviteten nettselskapet klarer å oppnå, og nettleien kundene må betale. Dette er rettferdig, sa Lockert.


  

NVE: – Forslaget tjener dere til ære

Hans inntrykk er at modellen blir tatt på alvor i departementet.

– Da vi la frem dette for statsråden, rettet han seg opp i ryggen. Her imøtegår vi kjernen i kritikken vi har blitt møtt med tidligere, nemlig at hvis alle skal ha samme nettleie så vil effektiviteten gå ned. Vi opplever at nå at denne modellen er noe som diskuteres i departementet, sa Lockert.

NVE-sjef Kjetil Lund er tilstede på konferansen i Rosendal. I sitt innlegg kommenterte han effektivitetsmodellen på følgende måte:

– Jeg kan bekrefte at forslaget er mottatt, og ikke bare det, forslaget vil inngå i våre vurderinger. Man kan være enig eller uenig i modellen, men én ting skal dere ha: Det er et godt og gjennomarbeidet forslag, og det tjener dere til ære. Dette gjør dere til en viktig stemme, sa Lund.

Det som gjør saken høyaktuell er at det er nedfelt i regjeringserklæringen at det skal gjøres tiltak for å jevne ut nettleien. Europower har påpekt tidligere at statsråd Kjell-Børge Freiberg har bevegd seg fra å ikke ville utrede saken, til å karakterisere utjevning av nettleien som en viktig sak.

Når regjeringen vil legge frem sitt forslag er ikke kjent, men NVE skal ifølge Kjetil Lund legge frem sin anbefaling for departementet innen 1. oktober.

Distriktsenergi med modell for likare nettleige - effektivitetsmodellen

Kjelde: Distriktsenergi

knut lockert.PNG

Dagleg leiar i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no

Distriktsenergi har i lengre tid sett på alternative modeller for utjevning av nettleien i Norge. Nå har vi landet på en god modell der sammenhengen mellom selskapenes effektivitet og tariffen blir svært viktig for størrelsen på nettleien.

-Nå kan vi svare statsråden på spørsmålet om hva slags modell vi foretrekker, vi kan synliggjøre det for politikerne og for alle medlemmene som vi opplever har ventet på at Distriktsenergi skal komme ordentlig på banen. Nå er vi der.  

Hva statsråden angår opplevde vi etter møtet med han for kort siden, at han var oppriktig interessert i modellen og at han skulle se på denne. Byråkratiet får åpenbart noe å jobbe med her. Det er også hensikten med å legge denne fram nå. 

I all sin enkelhet innebærer «effektivitetsmodellen» følgende: 

  • Et selskap som er 100 % effektivt får gjennomsnittsleie i Norge. Ett selskap som er mer effektivt enn 100 % får lavere nettleie enn gjennomsnittet og et selskap som er mindre effektivt enn 100 % får høyere leie.  

  • Det fordrer at selskapene må ha fokus på effektivitet. I dag er det begrenset sammenheng med hvor effektive selskapene er og størrelsen på nettleien. Effektivitetsmodellen øker denne sammenhengen

  • Modellen innebærer at alle nettselskapene i Norge kan oppnå gjennomsnittstariffen gitt at selskapet er effektivt nok.

  • Modellen fremmer de riktige fusjonene, om man vil fusjonere, da det er utsikter til sparte kostnader som er styrende for fusjonsavtalene og ikke et resultat av at en fusjon gir lavere nettleie for ett av selskapene uten sammenheng med kostnadsbesparelser. 

  • Det er inntektsrammen og kostnader ved overliggende nett som danner grunnlaget for gjennomsnittsleien. Tidsetterslep, FoU, eiendomsskatt og KILE er selskapsspesifikke kostnader og skal fortsatt være det.  Eventuelle avgiftsordninger som for eksempel elavgift i Norge er et stortingsanliggende og vil ikke være en del av denne modellen.

Det vil åpenbart være slik at en modell som vi legger fram ikke på alle områder vil være ferdig eltet. Det vil komme opp spørsmål som må tas stilling til og diskuteres. Et av spørsmålene vi ser for oss kan bli diskutert er kundegruppene. Det er lagt til grunn at modellen skal utjevne tariffen for husholdninger, fritidsboliger og mindre næringskunder. Vi forventer diskusjon om modellen og vi vet at enkelte ikke vil ha nettutjevning uansett. Større selskaper på handletokt, som BKK ikke vil løpe etter denne modellen. Men det vil ikke lengre være et gyldig argument å påstå at lik nettleie ikke fremmer effektivitet. Denne modellen gir en sammenheng mellom effektivitet og nettleien som dagen tariffer ikke er i nærheten av. Bare det bør gjøre at myndighetene bør være svært interessert i modellen, sette den på kartet og ta tak i arbeidet med å implementere denne.

Les heile pressemeldinga om effektivitetsmodellen her.

- Det kan også være verdt å nevne at en fusjon mellom Trønderenergi og NTE ville fått en litt annen tilnærming, da NTE er av Norges mest effektive selskaper og dermed ville fått en noe lavere tariff en sin fusjonspartner Trønderengi. Med dagens modell er det paradoksalt nok omvendt. 

I dag er det et spenn mellom høyest og lavest nettleie fra 21,5 øre/kWh til 64,6 øre/kWh. Ett spenn der antall kunder å dele kostnadene på, samt geografiske og topografiske forhold er mest avgjørende. I «effektivitetsmodellen» der det i all hovedsak er avgjørende for tariffen er hvor effektivt et selskap er, vil spennet være mellom 23,8 øre/kWh og 37,3 øre/kWh.  

Mer om modellen, hvordan tariffen regnes ut finnes her i vedlagte notat utarbeidet av konsulentselskapet Poyry.

Effektivitetsmodellen.

- Vi gleder oss til debatten.

Varsel om tvangsmulkt provoserar

Kjelde: Europower

NVE-logo[1].jpg

Mandag varslet NVE at 87 nettselskap risikerer tvangsmulkt for manglende daglig rapportering av måleverdier til Elhub. Dette provoserer flere av selskapene, ikke minst sjefen i Distriktsenergi.

- Nettselskapene og systemleverandørene jobber på spreng for at Elhuben skal få korrekte verdier hver dag. Samtidig er nettselskapene i stor grad satt sjakk matt i påvente av bistand fra systemleverandørene. Tvangsbøter fra NVE virker derfor kun provoserende og fører ikke til noe annet enn frustrasjon, sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.

Som Europower tidligere har omtalt har NVE vedtatt tvangsbøter på mellom 1000 til 5000 per dag, og ilegges nettselskapene som ikke etterlever krav til daglig rapportering mellom 26. april og 31. mai. Det er både store og små selskap blant de som nå varsles om tvangsmulkt.

Misbruk av bøter

images[6].jpg

Distriktsenergi mener at dette er misbruk av bøteinstituttet. Europower har også vært i kontakt med andre som mener det ikke treffer rett når nettselskapene tvinges med bøter. Årsaken er at de fleste ikke kan gjøre så mye for å sette fortgang i arbeidet fordi flaskehalsen ligger hos systemleverandørene.

- Tilbakemeldingene vi får er gjennomgående at dette ikke fører til noe som helst bortsett fra frustrerte netteiere. Etter vår oppfatning bør NVE Elhuben og bransjen for øvrig ha samme mål om at elhuben skal fungere etter intensjonen. Et slikt varsel om tvangsmulkt fra NVE her oppleves ikke som om man trekker i samme retning, sier Lockert i en kommentar til Europower.

I en undersøkelse Distriktsenergi gjennomførte i midten av mars, svarer nettselskapene gjennomgående at de står på for fullt, men at flaskehalsen for å få rettet eventuelle feil henger på manglede oppfølging av systemleverandørene. 

- Etter dialog med NVE opplevde vi det slik at dette også var NVEs virkelighetsoppfatning av situasjonen. NVE innrømmer da også i pressemeldingen at «det har vært utfordrende for nettselskapene å nå de kravene som er satt». Det at man da bruker bøteinstituttet mot nettselskapene er mer enn underlig. Vi tror ikke at systemleverandørene på noen måte jobber fortere om nettselskapene eventuelt må betale bøter. Dette kunne NVE spart seg, er Lockerts klare respons på til NVE.

- Tror du nettselskapene kommer i mål og unngår mulkt?

- Hvorvidt alle vil komme i mål og unngå tvangsmulkt avhenger av om systemleverandørene klarer å levere og det avhenger av at NVE tar en ny runde på hva de anser som avvik, sier Lockert.

ELHUB

Kva er Elhub?

elhub.png

Elhub er ein nøytral datahub som vil handtere all måledata og marknadsprosessar i den norske kraftmarknaden. Det vil vera standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling som vil føra til at alle marknadsaktørar kun treng å forholde seg til ein part. Elhub vil bidra til effektiv distribusjon av måleverdiar med høg kvalitet og utnytting av det teknologiske potensialet som ligg i AMS, både for nettselskap, leverandørar og sluttkundar. Elhub bidreg til eit tydlegare skilje mellom kva oppgåver straumselskapa har, og kva du framleis må kontakte nettselskapet for å løyse.

Skal du flytte, bestille, seie opp eller endre e-post eller telefonnummer, må du no kontakte straumleverandøren din. Det er straumleverandøren som skal ta hand om alle prosessar knytt til bestilling og oppseiing – dei skal og melde ifrå til netteigaren din.

Det er straumleverandøren som skal sørge for at oppdateringar i kontaktinformasjonen din blir meldt vidare til Elhub – slik at andre aktørar får korrekt informasjon derifrå.

Det er òg komme ei løysing for deg som sluttbrukar(privatkunde eller bedriftskunde) som heiter Elhub Web Plugin. Dette er ei løysing der ein kan logga seg inn via min side hjå kraftleverandøren, og sjå måleverdiar og anna informasjon om målepunktet. Trykk her for meir informasjon om Elhub Web Plugin.