bilde (7).JPG

Lærdal Energi AS vart skipa 27.desember 1934, som L/L Lærdal Kraftverk med aksjeinnskot frå innbyggarane, kommunen og Lærdal sparebank.

Lærdal Energi er eit integrert energiselskap som driv både kraftomsetning, nett- og entreprenørverksemd. Kraftomsetning drive i samband med Lærdal kommune, ved at me sel den konsesjonskrafta kommunen har høve til å ta ut.

Lærdal Energi har områdekonsesjon på heile Lærdal kommune bortsett frå Frønningen som ligg i konsesjonen til Sognekraft AS. Dette betyr at me har monopol på å drive distribusjon av elektrisk kraft i Lærdal kommune. I tillegg driv me entreprenørverksemd saman med Aurland Energiverk.

 • Selskapet bygde ut Husum Kraftverk som vart sett i drift i september 1936 og har frå denne tid hatt ansvaret for straumforsyninga i Lærdal og Borgund, no Lærdal kommune.

 • Dette selskapet er eit direkte framhald av L/L Lærdal Kraftverk og Lærdal Energiverk AS, som er andre namn som har vore brukt på selskapet.

 • Selskapet sel ca. 55 GWh kraft og har ca. 1700 kundekontrakter. Dette gjev ein omsetning på ca. 27 mill. kroner.

 • Lærdal Energi har eit omfattande samarbeid med Aurland Energiverk AS som mellom anna omfattar felles administrasjon.    

 • Lærdal Energi har eit omfattande samarbeid med Aurland Energiverk AS som mellom anna omfattar felles administrasjon.    

 • Lærdal Energi har eit omfattande samarbeid med Aurland Energiverk AS som mellom anna omfattar felles administrasjon.

 • Samarbeidet er også utvikla vidare slik at frå 31.07.01 har selskapa felles vaktordning, felles entreprenørverksemd og felles tilsynsfunksjon.

I dag er Lærdal Energi ein landsdekkande leverandør av straum til norske hushaldningar.


Selskapsform

Lærdal Energi er eit aksjeselskap med 330.000 kroner i aksjekapital fordelt på 3300 aksjar à kr. 100,-. Lærdal kommune eig 1.655 stk. (50,15 %) aksjar, Gjensidige Forsikring eig 170 stk (5,15%) aksjar og Okken Kraft Lærdal KF eig 168 stk (5,09) aksjar.

Selskapet vert leia av eit styre med fem representantar og vararepresentantar valde av generalforsamlinga. Ein representant med personleg vararepresentant vert vald for eitt år etter framlegg av og mellom dei tilsette. Styremedlemmane vert valde for ein to-årsperiode, styreleiar og nestleiar vert valde for eitt år om gongen.


Styre:

 • Lars Petter Nesse, styreleiar

 • Gro Starheimseter, nestleiar

 • Robert Einemo, styremedlem

 • Robert Elgåen, styremedlem

 • Jon Yttri, (tilsettrepr.) styremedlem