Installasjon.PNG

Lærdal Energi

nyttar Elwin for forhåndsmeldingar om installasjonar.

Kontakt oss på e-post: post@lenergi.no om firmaet ditt ikkje er registrert hjå oss frå før.

Forhåndsmelding av installasjonar bør vere oss i hende minst 4 virkedagar før tilknytning.

I NEK400: 2014 står det i 823.304 at tilførselen i ein boliginstallasjon skal vere utført i samsvar med krav i NEK399-1.  Samsvarserklæring som henviser til NEK400 vil også innebære at krava i NEK399 må oppfyllast for nye bustadanlegg.  Dette gjeld også for hytter.

Lærdal Energi ynskjer også at NEK399 vert lagt til grunn ved omlegging av inntakskabelen på eksisterande hus og hytter.

TFXP 4G50Al er standarisert kabel for stikkledning til hus og hytter.

Er noko uklart ta kontakt med oss på e-post: post@lenergi.no eller telefon 57 66 94 00.