Byggjestraum.PNG

Byggjestraum er eit mellombels straumuttak frå ei anleggskasse som vert sett opp på byggjestaden.

Slik tidsavgrensa straumuttak skal takast ned straks permanent installasjon er kopla til kraftnettet. Hugs å inngå avtale med ein straumleverandør.

 

Prisliste tjenester frå Lærdal Energi (alle priser uten mva):

Leige av byggeskap pr.veke: kr 100,-
Til- og fråkopling byggestraum kabel/luft: kr 4.750,-
Tilkopling stikkledning kabel/luft: kr 2.150,-
Fråkopling stikkledning kabel/luft: kr 2.150,-
Tilkobling mindre enn 12 mnd etter fråkopling: Må betale fullt fastledd
Gjenåpning etter stenging ved misligholdt betaling: kr 4.250,-
Bomtur: fakturerast etter medgått tid
Ventetid: fakturerast etter medgått tid