Logg inn - Elhub Web Plugin

Logg inn - Elhub Web Plugin

Elhub er ein nøytral datahub som vil handtere all måledata og markedsprosessar i den norske kraftmarknaden. Elhub Web Plugin er ei løysing der du kan følgje med på forbruket ditt heilt ned på timesnivå, og estimert årsforbruk.

Du kan logge deg inn med elektronisk ID her.

 

Gravemelding

Gravemelding

Alle som skal utføre gravearbeid i Lærdal kommune må fylle ut et gravemeldingsskjema som skal innom Lærdal Energi for godkjenning og underskrift. 

Gravemelding skal underskrivast av Lærdal Energi og ha vedlagt eit kart over området det skal gravast.  Det er viktig at graveområde er nøyaktig avmerka på kartet slik at det ikkje er tvil om kvar gravearbeidet skal gjerast.

Send forhåndsutfylt skjema minimum 2 dager før oppstart av graving til begge desse e-postane:

jon.yttri@lenergi.no

jan.ove.breingsnes@lenergi.no

Ved behov for kabelpåvisning avtalast dette nærare med Lærdal Energi.  Kabeltraseane vert då merka med raud merkespray på bakken. Når kabeltraseane er merka, er det kunden si oppgåve å vedlikehalde oppmerkingen.

I tillegg må den som skal grave også innom Lærdal Kommune for å få graveløye der.  Sjå vedlagt link til dette dokumentet.

 

 

 

Installasjonsarbeid

Installasjonsarbeid

 

Lærdal energi nyttar ElWin for forhåndsmeldingar om installasjonar. 

Kontakt oss på e-post:  post@lenergi.no om firmaet ditt ikkje er registrert hjå oss frå før.

Forhåndsmelding av installasjonar bør vere oss i hende minst 4 virkedagar før tilknytning.

I NEK400: 2014 står det i 823.304 at tilførselen i ein boliginstallasjon skal vere utført i samsvar med krav i NEK399-1.  Samsvarserklæring som henviser til NEK400 vil også innebære at krava i NEK399 må oppfyllast for nye bustadanlegg.  Dette gjeld også for hytter.

Lærdal Energi ynskjer også at NEK399 vert lagt til grunn ved omlegging av inntakskabelen på eksisterande hus og hytter.

TFXP 4G50Al er standarisert kabel for stikkledning til hus og hytter.

Er noko uklart ta kontakt med oss på e-post: post@lenergi.no eller telefon 57 66 94 00.

 

Straumbrot

Straumbrot

Skal du melde ifrå om straumbrot, ring 57 66 94 20.

Har du oppdaga skadar på straumnettet, er det viktig at du melder ifrå til oss med ei gong!

Varseltrekant+spe.jpg

HOLD AVSTAD TIL STRAUMFØRANDE LEIDNINGAR - DEI KAN VERA LIVSFARLEGE Å KOMA I KONTAKT MED!

Kompensasjon ved straumbrot

Lærdal Energi sine nettkundar kan krevje kompensasjon for alle avbrot i straumforsyninga som varer samanhengande i meir enn 12 timar.

Varigheita for eit langvarig avbrot i straumforsyninga blir rekna frå det tidspunkt Lærdal Energi først fekk melding om avbrotet

Avbrotet opphøyrer når normal straumforsyning er oppretta på nytt. Fleire påføljande avbrot reknast som samanhengande viss ikkje normal straumforsyning er oppretthalde i minst 2 timar samanhengande.

Kompensasjonssatsane er følgjande:

Avbrot over 12 timar til og med 24 timar:  Kr.    600,-
Avbrot over 24 timar til og med 48 timar:  Kr. 1.400,-
Avbrot over 48 timar til og med 72 timar: Kr. 2.700,-

For avbrot over 72 timar vert det gjeve eit tillegg på kr. 1.300,- for kvar påbyrja 24-timars periode avbrotet varer.

For hytter/fritidsbustader kan det samla krav ikkje overstige forventa innbetalt nettleige for det aktuelle kalenderåret. (Nettleige inkl. ulike skattar og avgifter).

Ein og same juridiske person har ikkje krav på meir enn eitt kompensasjonsbeløp, uavhengig av talet på sluttbrukarkontraktar/abonnement som er tilkytt denne personen. Ved fleire abonnement/ målepunkt - der avbrotstida gjev grunnlag for ulike krav, skal abonnementet/målepunktet som gjev høgast kompensasjon leggjast til grunn.

Nettkundar som opplever langvarige avbrot må setje fram krav om kompensasjon innan 3 månader etter at normal straumforsyning er oppretta på nytt.
 

Rapporteringsskjema for utskrift finn du her. Alternativt kan du fylle ut elektronisk skjema under. Du kan kontakta Lærdal Energi AS for å få tilsendt papirversjon av skjemaet.

 

Byggjestraum

Byggjestraum

Byggestraum er eit mellombels straumuttak frå ei anleggskasse som vert sett opp på byggestaden. Slik tidsavgrensa straumuttak skal takast ned straks permanent installasjon er kopla til kraftnettet. Hugs å inngå avtale med ein straumleverandør.

 

Prisliste tjenester frå Lærdal Energi (alle priser uten mva):

Leige av byggeskap pr.veke: kr 100,-
Til- og fråkopling byggestraum kabel/luft: kr 4.750,-
Tilkopling stikkledning kabel/luft: kr 2.150,-
Fråkopling stikkledning kabel/luft: kr 2.150,-
Tilkobling mindre enn 12 mnd etter fråkopling: Må betale fullt fastledd
Gjenåpning etter stenging ved misligholdt betaling: kr 4.250,-
Bomtur: fakturerast etter medgått tid
Ventetid: fakturerast etter medgått tid

 

Nye reglar! Når skal du kontakte Lærdal Energi Nett?

Nye reglar! Når skal du kontakte Lærdal Energi Nett?

Du skal ta kontakt med oss om du for eksempel skal:

·         Bygge nytt/knyte nybygg til straumnettet

·         Endre/auke effekten på det elektriske anlegget

·         Legge om/flytte eksisterande nett

·         Endre frå 1-fase til 3-fase

·         Legge om frå luft til kabel med og utan auking av overbelastingssvern

·         Levere rivemelding

·         Gravemelding

·         Sjekke forbruket for periodar der du ikkje har hatt ein straumleverandør

·         Spørje om noko knytt til faktura for nettleige

·         Melde ifrå om farlege forhold i nettet

·         Melde frå om, eller sjekke status på straumbrot

Elhub

Elhub

Kva er Elhub?

Elhub er ein nøytral datahub som vil handtere all måledata og marknadsprosessar i den norske kraftmarknaden. Det vil vera standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling som vil føra til at alle marknadsaktørar kun treng å forholde seg til ein part. Elhub vil bidra til effektiv distribusjon av måleverdiar med høg kvalitet og utnytting av det teknologiske potensialet som ligg i AMS, både for nettselskap, leverandørar og sluttkundar. Elhub bidreg til eit tydlegare skilje mellom kva oppgåver straumselskapa har, og kva du framleis må kontakte nettselskapet for å løyse.

Skal du flytte, bestille, seie opp eller endre e-post eller telefonnummer, må du no kontakte straumleverandøren din. Det er straumleverandøren som skal ta hand om alle prosessar knytt til bestilling og oppseiing – dei skal og melde ifrå til netteigaren din.

Det er straumleverandøren som skal sørge for at oppdateringar i kontaktinformasjonen din blir meldt vidare til Elhub – slik at andre aktørar får korrekt informasjon derifrå.

Det er òg komme ei løysing for deg som sluttbrukar(privatkunde eller bedriftskunde) som heiter Elhub Web Plugin. Dette er ei løysing der ein kan logga seg inn via min side hjå kraftleverandøren, og sjå måleverdiar og anna informasjon om målepunktet. Trykk her for meir informasjon om Elhub Web Plugin.

Retningslinjer for anleggsbidrag

Retningslinjer for anleggsbidrag

Lærdal Energi følger NVE sine retningslinjer for betaling av anleggsbidrag.
Informasjon angåande dette kan ein få ved å henvende seg til Lærdal Energi.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Når blir eg fakturert?

Lærdal Energi fakturerer alle sine kundar etterskotsvis den 15. i ny månad. Dvs at faktura for nettleiga i januar blir fakturert 15. februar. Lærdal Energi nyttar netteigars avlesingar ved fakturering. Dersom målerstand ikkje er mottatt ved fakturering vil Lærdal Energi stipulera ditt forbruk.

Eg har ikkje motteke faktura, kva gjer eg?

Dersom du ikkje har motteke faktura frå kan du enkelt logge inn på «Mi side» for å finne din faktura. Her vil du finne ei fakturaoversikt med alle dine fakturaer me har produsert til deg. Du loggar inn med kundenummer og pin kode.

Korleis opprettar eg AvtaleGiro og eFaktura?

For å opprette AvtaleGiro eller eFaktura brukar du KID og/eller eFakturareferanse som du finn i velkomstbrevet ditt eller på min side under “faktura”.

Kva er epostfaktura?

Epostfaktura blir sendt til din epost som du spesifiserte ved bestilling.

Eg skal flytte, kven melder eg ifrå til?

Skal du flytte, må du ta kontakt med kraftleverandøren din minimun 3 dagar før utflyttingsdato.

Netteigars leveringsplikt

Netteigars leveringsplikt

Når du flyttar til vårt område er det vi i Lærdal Energi som automatisk vert nettleverandøren din.

Elektrisitetsleveransen består av to delar, ein monopolregulert del (nettselskap) og ein konkurranseutsett del (kraftleverandør). Dette inneber at du som kunde må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med ein kraftleverandør.

Leveringsplikt - prisar

Prising av leveringspliktig kraftleveranse er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) dei fyrste 6 vekene. Etter dei fyrste 6 vekene fastset Lærdal Energi prisen. Leveringsplikt har tariffnamnet ventetariff og vert fakturert i lag med nettleiga. For å unngå leveringsplikt bør du inngå avtale med ein kraftleverandør snarast råd.

Kraftleverandørar

På Forbrukerådets straumprisportal vil du kunne samanlikne tilbod frå dei ulike kraftleverandørane som leverer kraft til di anleggsadresse.

Last ned oversikt over kraftleverandørar i Lærdal Energi sitt område (pdf)