Feilmelding

Feilmelding

Ved feil på nettet i Lærdal kommune, ring:

Arbeidstid (Man-fre 07.30-15.00) 57 66 94 00

Utenom arbeidstid vår vakttelefon: 57 66 94 20

 

Gravemelding

Gravemelding

Alle som skal utføre gravearbeid i Lærdal kommune må fylle ut et gravemeldingsskjema som skal innom Lærdal Energi for godkjenning og underskrift. 

Gravemelding skal underskrivast av Lærdal Energi og ha vedlagt eit kart over området det skal gravast.  Det er viktig at graveområde er nøyaktig avmerka på kartet slik at det ikkje er tvil om kvar gravearbeidet skal gjerast.

Send forhåndsutfylt skjema minimum 2 dager før oppstart av graving til begge desse e-postane:

jon.yttri@lenergi.no

jan.ove.breingsnes@lenergi.no

Ved behov for kabelpåvisning avtalast dette nærare med Lærdal Energi.  Kabeltraseane vert då merka med raud merkespray på bakken. Når kabeltraseane er merka, er det kunden si oppgåve å vedlikehalde oppmerkingen.

I tillegg må den som skal grave også innom Lærdal Kommune for å få graveløye der.  Sjå vedlagt link til dette dokumentet.

 

 

 

Installasjonsarbeid

Installasjonsarbeid

 

Lærdal energi nyttar ElWin for forhåndsmeldingar om installasjonar. 

Kontakt oss på e-post:  post@lenergi.no om firmaet ditt ikkje er registrert hjå oss frå før.

Forhåndsmelding av installasjonar bør vere oss i hende minst 4 virkedagar før tilknytning.

I NEK400: 2014 står det i 823.304 at tilførselen i ein boliginstallasjon skal vere utført i samsvar med krav i NEK399-1.  Samsvarserklæring som henviser til NEK400 vil også innebære at krava i NEK399 må oppfyllast for nye bustadanlegg.  Dette gjeld også for hytter.

Lærdal Energi ynskjer også at NEK399 vert lagt til grunn ved omlegging av inntakskabelen på eksisterande hus og hytter.

TFXP 4G50Al er standarisert kabel for stikkledning til hus og hytter.

Er noko uklart ta kontakt med oss på e-post: post@lenergi.no eller telefon 57 66 94 00.

 

Kompensasjon ved straumbrot

Kompensasjon ved straumbrot

Lærdal Energi sine nettkundar kan krevje kompensasjon for alle avbrot i straumforsyninga som varer samanhengande i meir enn 12 timar.

Varigheita for eit langvarig avbrot i straumforsyninga blir rekna frå det tidspunkt Lærdal Energi først fekk melding om avbrotet

Avbrotet opphøyrer når normal straumforsyning er oppretta på nytt. Fleire påføljande avbrot reknast som samanhengande viss ikkje normal straumforsyning er oppretthalde i minst 2 timar samanhengande.

Kompensasjonssatsane er følgjande:

Avbrot over 12 timar til og med 24 timar:  Kr.    600,-
Avbrot over 24 timar til og med 48 timar:  Kr. 1.400,-
Avbrot over 48 timar til og med 72 timar: Kr. 2.700,-

For avbrot over 72 timar vert det gjeve eit tillegg på kr. 1.300,- for kvar påbyrja 24-timars periode avbrotet varer.

For hytter/fritidsbustader kan det samla krav ikkje overstige forventa innbetalt nettleige for det aktuelle kalenderåret. (Nettleige inkl. ulike skattar og avgifter).

Ein og same juridiske person har ikkje krav på meir enn eitt kompensasjonsbeløp, uavhengig av talet på sluttbrukarkontraktar/abonnement som er tilkytt denne personen. Ved fleire abonnement/ målepunkt - der avbrotstida gjev grunnlag for ulike krav, skal abonnementet/målepunktet som gjev høgast kompensasjon leggjast til grunn.

Nettkundar som opplever langvarige avbrot må setje fram krav om kompensasjon innan 3 månader etter at normal straumforsyning er oppretta på nytt.
 

Rapporteringsskjema for utskrift finn du her. Alternativt kan du fylle ut elektronisk skjema under. Du kan kontakta Lærdal Energi AS for å få tilsendt papirversjon av skjemaet.

 

Byggjestraum

Byggjestraum

Byggestraum er eit mellombels straumuttak frå ei anleggskasse som vert sett opp på byggestaden. Slik tidsavgrensa straumuttak skal takast ned straks permanent installasjon er kopla til kraftnettet. Hugs å inngå avtale med ein straumleverandør.

 

Prisliste tjenester frå Lærdal Energi (alle priser uten mva):

Leige av byggeskap pr.veke: kr 100,-
Til- og fråkopling byggestraum kabel/luft: kr 4.500,-
Tilkopling stikkledning kabel/luft: kr 2.150,-
Fråkopling stikkledning kabel/luft: kr 2.150,-
Tilkobling mindre enn 12 mnd etter fråkopling: Må betale fullt fastledd
Gjenåpning etter stenging ved misligholdt betaling: kr 4.250,-
Bomtur: fakturerast etter medgått tid
Ventetid: fakturerast etter medgått tid

 

Flytting

Flytting

Ved flytting, ta kontakt med Lærdal Energi sin kundeservice.

Målaravlesing

Målaravlesing

I nettområdet til Lærdal Energi er det installert målarar med automatisk målaravlesing.

Retningslinjer for anleggsbidrag

Retningslinjer for anleggsbidrag

Lærdal Energi følger NVE sine retningslinjer for betaling av anleggsbidrag.
Informasjon angåande dette kan ein få ved å henvende seg til Lærdal Energi.

Faktura

Faktura

Når blir eg fakturert?

Lærdal Energi fakturerer alle sine kundar etterskotsvis den 15. i ny månad. Dvs at faktura for nettleiga i Januar blir fakturert 15. februar. Lærdal Energi nyttar netteigars avlesingar ved fakturering. Dersom målerstand ikkje er mottatt ved fakturering vil Lærdal Energi stipulera ditt forbruk.

Har ikkje motteke faktura?

Dersom du ikkje har motteke faktura frå kan du enkelt logge inn på «Mi side» for å finne din faktura. Her vil du finne eit fakturahotell med alle dine fakturaer me har produsert til deg. Du loggar inn med kundenummer og pin kode.

Måleravlesing

Lærdal Energi har innstallert automatisk målaravelesing i sitt nett.

Kva er eFaktura?

Bestiller du eFaktura får du fakturaen vår sendt til din nettbank. Denne må godkjennast i nettbanken ved betaling. Ynskjer du eFaktura kan du enkelt sette dette opp i nettbanken din eller via «Mi side» Du loggar inn med kundenummer og pinkode.

Kva er epostfaktura?

Epostfaktura blir sendt til din epost som du spesifiserte ved bestilling.

Netteigars leveringsplikt

Netteigars leveringsplikt

Når du flyttar til vårt område er det vi i Lærdal Energi som automatisk vert nettleverandøren din.

Elektrisitetsleveransen består av to delar, ein monopolregulert del (nettselskap) og ein konkurranseutsett del (kraftleverandør). Dette inneber at du som kunde må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med ein kraftleverandør.

Leveringsplikt - prisar

Prising av leveringspliktig kraftleveranse er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) dei fyrste 6 vekene. Etter dei fyrste 6 vekene fastset Lærdal Energi prisen. Leveringsplikt har tariffnamnet ventetariff og vert fakturert i lag med nettleiga. For å unngå leveringsplikt bør du inngå avtale med ein kraftleverandør snarast råd.

Kraftleverandørar

På Forbrukerådets straumprisportal vil du kunne samanlikne tilbod frå dei ulike kraftleverandørane som leverer kraft til di anleggsadresse.

Last ned oversikt over kraftleverandørar i Lærdal Energi sitt område (pdf)