DLE utfører tenester som:

  • Kontroll av elektriske installasjonar og utstyr i private bustadar.
  • Kontroll og oppfølging av elektroentreprenørar i LE sit konsesjonsområd.
  • Revisjon og verifikasjon av elektrisk anlegg.
  • El-sikkerhet og internkontroll i verksemder.
  • Informasjon om el-sikkerhet til private, verksemder mm.
  • Opplysningsverksemd til skular.
  • Kontroll med omsetting av elektrisk utstyr.
  • Bistand til politi ved brannetterforskning.

DLE er ein del av nettselskapet. Fagleg er DLE underlagt«Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap» (DSB).

Lærdal Energi AS er pålagde å føra tilsyn med alle elanlegg innafor sitt forsyningsområde. Det er (DSB), som legg føringar på kva tilsyna skal innehalda. DLE rappporterer resultata av tilsyna til DSB

Tilsynsingeniør Olav Ødegård
Tlf: 915 86 570